Trường Trung cấp VH,NT&DL Bắc Ninh triển khai thực hiện "Tuần sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên" năm học 2014-2015


        Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số: 4015/BGDĐT-CTHSSV,  ngày 31 tháng 7 năm 2014, về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân  - HSSV”  trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2014 – 2015. Để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên (HSSV), từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 9 năm 2014, Trường Trung cấp VH,NT&DL Bắc Ninh đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” năm học 2014 – 2015. Nội dung  “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học này, nhà trường triển khai các 06 chuyên đề:

         1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học 2014 - 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, nhà giáo, đảng viên, đề ra những nội dung phù hợp đối tượng là HSSV.

        - Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

        - Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc, quê hương, giáo dục qua gương điển hình Anh hùng Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang, người tốt, việc tốt, tấm gương trong nhà trường, địa phương ...

        2. Quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường; Quán triệt phương hướng nhiệm vụ của BCH Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, liên hệ với các nội dung đang triển khai ở địa phương và cả nước; Nghị quyết số  31-NQ/TW ngày 14/5/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ VH,TT&DL, của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 14 tháng 5 năm 2014  Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, các nội dung, yêu cầu trong đào tạo và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội; Các quy chế, quy định về đào tạo, về chế độ chính sách, về công tác HSSV của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nội dung do nhà trường quy định; Thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV; Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2014 - 2015.

        3. Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, Tuần lễ Biển và hải đảo, ngày Đại dương thế giới. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

        4. Về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Giáo dục an toàn giao thông. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

        5. Chương trình công tác HSSV của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012 - 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Nội dung về công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; Công tác y tế trường học tập trung vào các hoạt động: Khám sức khỏe đầu năm, khám sức khỏe cho sinh viên ra trường, ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện; Tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 - 2015.

        - Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tiểu Đề án 2 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học giai đoạn 2012 – 2015.

        - Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV tập trung vào các nội dung: Thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; Vận động HSSV thực hiện các hành vi văn hoá khi tham gia giao thông: Tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; Chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; Không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi; Hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò.

Ngoài ra học sinh toàn trường còn phải học hát Quốc ca, Bài ca về trường, viết thu hoạch. Kết thúc tuần sinh hoạt  nhà trường đã cấp Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho HSSV hoàn thành và  đạt yêu cầu chương trình học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2014 - 2015.