Các phòng, khoa, đơn vị

Xưởng Mỹ thuật thực hành


Chi tiết liên hệ: Xưởng Mỹ thuật thực hành .   

Số 25 đường Thiên Đức, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh

Số Điện Thoại : 0241.3.24.119

Phụ trách xưởng: thầy giáo Nguyễn Văn Trà

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(Đang cập nhật)