Các phòng, khoa, đơn vị

Bộ phận thông tin thư viện


Chi tiết liên hệ: Bộ phận Thông tin Thư viện .   

Số 25 đường Thiên Đức, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh

Số Điện Thoại : 0241.3.824.119

Phụ trách: ông Nguyễn Hồng Anh - Cử nhân Văn hóa.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1. Thư viện trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh là một bộ phận tổ chức, quản lý khai thác thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý Nhà trường;

2. Khai thác, quản lý và phát triển nguồn lực Thông tin – Thư viện từ các nguồn vốn tài liệu được bổ sung hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường;

3. Tổ chức, quản lý và phát triển các nguồn vốn tài liệu – tư liệu trong Thư viện;

4. Quản lý, vận hành các trang thiết bị của Thư viện;

5. Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào trong các hoạt động Thư viện;

6. Tổng hợp, báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của Thư viện;

 

II. NHIỆM VỤ:

1. Thực hiện chức năng quản lý công tác Thông tin – Thư viện của Nhà trường:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động Thông tin – Thư viện nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường .

- Xây dựng và quy hoạch phát triển các kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện theo các chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

- Xây dựng các kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ Thư viện  để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác .

2. Thực hiện chức năng khai thác, quản lý và phát triển nguồn lực Thông tin - Thư viện từ các nguồn vốn tài liệu được bổ sung hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường:

- Chủ động phối hợp với tất cả các Khoa, Phòng ban, Trung tâm trong việc lựa chọn, bổ sung tài liệu  nhằm phát huy hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhất cho mục tiêu đào tạo và nghiên cứu mang tính đặc thù của Nhà trường .

- Lưu nhận các tài liệu, giáo trình do Nhà trường xây dựng và xuất bản; các công trình nghiên cứu khoa học, luận văn đã được nghiêm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo, báo cáo ....;

- Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng liên kết hợp tác với các Thư viện trường bạn trong và ngoài tỉnh bằng hình thức cho mượn trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính .

- Xử lý nghiệp vụ tất cả các tài liệu được bổ sung  hàng năm vào Thư viện

- Tổ chức hệ thống tra cứu thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng tin.

3. Thực hiện chức năng tổ chức, quản lý và phát triển các nguồn vốn tài liệu – tư liệu trong Thư viện:

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản các nguồn vốn tài liệu – tư liêu trong Thư viện.

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn người dùng tin khai thác, tìm kiếm và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ Thông tin- Thư viện.

- Kiểm kê định kỳ vốn tài liệu của Thư viện.

- Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi Thư viện các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định .

- Phối hợp với tất cả các Khoa, Phòng ban, Trung tâm trong công tác cấp thẻ và quản lý bạn đọc.

4. Thực hiện chức năng quản lý, vận hành các thiết bị của Thư viện:

- Quản lý vận hành các trang thiết bị của Thư viện

- Quản lý và khai thác các phần mềm Thư viện.

- Xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu của Thư viện .

-Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Thư viện .

5. Thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào trong các hoạt động Thư viện :

- Nghiên cứu, ứng dụng các tiêu chuẩn tiên tiến vào công tác nghiệp vụ Thư viện.

- Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ hiện đại vào công tác Thư viện.

6. Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của Thư viện :

- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hiện trạng khai thác, sử dụng nguồn vốn tài liệu trong Thư viện nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học .

- Xây dựng các báo cáo về kế hoạch nâng cấp, bổ sung các nguồn vốn tài liệu, nguồn thông tin cho Thư viện.