Thông tin tổng quan


Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Bắc Ninh được thành lập ngày 01/7/1998 theo Quyết định số 39/1998/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Ninh. Để phù hợp với xu thế phát triển chung, ngày 27 tháng 9 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1186/QĐ-UBND, về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Bắc Ninh thành Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh là đơn vi sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập có thu trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu văn hoá nghệ thuật; nguồn nhân lực ở trình độ Trung cấp và trình độ thấp hơn về lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và du lịch; nghiên cứu, ứng dựng khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển văn hoá, nghệ thuật, du lịch; phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh  chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động giáo dục, đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới trường Trung cấp của      Nhà nước trình Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện    sau khi được  phê duyệt.

- Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Trung cấp và thấp hơn trong  các lĩnh vực: âm nhạc, mỹ thuật, dân ca Quan họ Bắc Ninh, sân khấu, nghiệp vụ văn hoá và du lịch theo phương thức chính quy và không chính quy; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài văn hoá, nghệ thuật; bồi dưỡng nghiệp vụ theo chỉ tiêu phân bổ của nhà nước và nhu cầu của xã hội.

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo đối với các  chuyên ngành Trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành; tổ chức nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và phê duyệt giáo trình các môn học thuộc các chuyên ngành được phép đào tạo.

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu hàng năm được duyệt; tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ cho các ngành được phép đào tạo theo quy định của pháp luật

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình đào tạo các chuyên ngành về văn hoá, nghệ thuật và du lịch được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, thực hiện các hoạt động thực nghiệm, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật. Xây dựng trang thông tin điện tử (Website) riêng; quản lý và cung cấp các nguồn thông tin về quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; các chỉ tiêu, điều kiện, kế hoạch và phương thức tuyển sinh mới hàng năm; tham gia vào hệ thống thông tin chung của ngành giáo dục và các cơ quan có liên quan.

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ du lịch để từng bước nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, hình thức đào tạo.

- Tổ chức thực hành biểu diễn phục vụ công tác đào tạo.

- Tổng kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, và tuân thủ sự kiểm định chất lượng đào tạo, nghiên cứu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Tổ chức xuất bản các ấn phẩm khoa học chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật; tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản được giao và  các nguồn thu khác theo quy đinh của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng, giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật.

- Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, thực hiện các nội dung  cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ trường  Trung cấp chuyên nghiệp và các nhiệm vụ khi được Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

Về cơ sở vật chất

- Diện tích khuôn viên: 1.966 m2.

- Diện tích xây dựng: 2.412 m2

- Diện tích sử dụng: 2322 m2.

Trong đó:

- Khu Hiệu bộ: 200 m2.

          - Giảng đường: 2126.8 m2

- Thư viện: 30.8 m2.

          - Nhà luyện tập đa năng: 446 m2

- Sân vườn: 382 m2.

- Trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.

+ 01 chiếc ô tô ( 05 chỗ ngồi) , 01 chiếc xe ô tô (16 chỗ ngồi)

+ Trang thiết bị, nhạc cụ chuyên dùng phục vụ công tác dạy và học tương đối đầy đủ với: 04 đàn Piano, 01 đàn organ S300, 01 đàn organ S950, bộ nhạc cụ dân tộc; 01 phòng học organ tiêu chuẩn

+ Hệ thống máy chiếu, máy vi tính dùng cho việc giảng dạy được trang bị đồng bộ.

+ Phòng học máy vi tính đã được trang bị 10 máy.

+ Hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại phục vụ tổ chức thực nghiệm các chương trình nghệ thuật.