Đội ngũ giáo viên


Năm 2015: đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ của nhà trường tổng số có 42 người, trong đó: 33 người trong biên chế và 06 hợp đồng 68, 03 người hợp đồng vụ việc.

Trong tổng số 39 người trong biên chế và hợp đồng 68 có 25 người là giáo viên (kể cả kiêm chức), 04 người là cán bộ đào tạo, 05 người là cán bộ hành chính, và 06 nhân viên phục vụ về trình độ như sau :

          - Giáo viên :   

                 + Thạc sỹ                       : 05 người,

                 + Đại học                       : 16 người,

                 + Cao đẳng                    : 01 người,

                 + Trung cấp                   : 03 người,

          - Viên chức, nhân viên :      

                 + Đại học                      : 07 người,

                 + Trung cấp                  : 02 người.