Các phòng, khoa, đơn vị

Phòng đào tạo và công tác học sinh


Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo và Công tác học sinh.   

Số 25 đường Thiên Đức, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh

Số Điện Thoại : 0241.3.825.983

  

TT

Thông tin hồ sơ

Chức vụ

 

01

Thầy giáo, họa sỹ Lưu Quang Lâm

Trình độ: Thạc sỹ

Nguyên quán: Gia Bình, Bắc Ninh

Trưởng phòng

 

02

Thầy giáo Nguyễn Duy Khánh

Trình độ: Đại học Âm nhạc

Nguyên quán: thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Phó Trưởng phòng

 

03

Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

Trình độ: Đại học

Nguyên quán: Thuận Thành, Bắc Ninh

Viên chức

 

04

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Trình độ: Đại học

Nguyên quán: Thuận Thành, Bắc Ninh

Viên chức

 

05

Ông Nguyễn Hồng Anh

Trình độ: Đại học

Nguyên quán:Thuận Thành, Bắc Ninh

Viên chức

06

Ông Nguyễn Văn Lân

Trình độ: Trung cấp

Nguyên quán: Lương Tài, Bắc Ninh

Viên chức

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Chức năng:

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc định hướng, lập kế hoạch, triển khai kế hoạch giám sát hoạt động đào tạo của các Khoa chuyên môn và quản lí công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên theo đúng các quy định hiện hành. Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, củng cố và nâng cao thương hiệu của trường, phát triển, mở rộng về quy mô đào tạo theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ.

- Quản lí công tác đào tạo tất cả các hệ: Đại học liên thông, Đại học, Cao đẳng vừa làm vừa học; Trung cấp chính quy; các lớp Bồi dưỡng ngắn hạn. Tổ chức quản lí thống nhất về Kế hoạch, nội dung, chương trình, giáo trình, nội dung các môn học của tất cả các ngành thuộc các hệ từ chính quy đến vừa làm vừa học;

- Tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng phương hướng phát triển, mục tiêu, mô hình và phương thức đào tạo từng chuyên ngành trong trường để trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Hướng dẫn và phối hợp với các Khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức, xây dựng, biên soạn và quản lí hệ thống chương trình, giáo trình, đề cương môn học, đề cương bài giảng, xét duyệt nội dung các môn học đảm bảo việc bổ sung, sửa chữa chương trình khi cần thiết để chương trình đào tạo luôn được cập nhật và mang tính hiện đại;

- Xây dựng, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc xin mở mã ngành đào tạo và hệ đào tạo theo nhu cầu về nhân lực của xã hội và phù hợp với tình hình của trường;

- Trên cơ sở văn bản quy định của Nhà nước, Bộ giáo dục và Đào tạo, xây dựng các văn bản hướng dẫn về tổ chức đào tạo của trường, quy chế về việc đổi mới thi các học phần, đổi mới phương pháp dạy học, cách kiểm tra đánh giá và xây dựng ngân hàng đề thi đảm bảo kết quả thi khách quan và có tác dụng tích cực tới người học;

- Lập kế hoạch và tổ chức các kì thi tuyển sinh các hệ và thi tốt nghiệp cuối khóa, bao gồm: Tổ chức ra thông báo tuyển sinh, quản lí đề thi, lập phương án điểm chuẩn...Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh hàng năm phù hợp với yêu cầu của xã hội và khả năng thực tế của nhà trường;

- Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo hàng năm đã được Hiệu trưởng phê duyệt; phối hợp với các Khoa, Phòng có liên quan tổ chức Hội đồng tư vấn cho Hiệu trưởng như: Xét kết quả học tập; thi tốt nghiệp; đánh giá chất lượng giảng dạy...đảm bảo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét lên lớp và xét tốt nghiệp cho học sinh và học viên;

- Bố trí phòng học, lập thời khóa biểu cho từng lớp. Tổ chức giám sát việc thực hiện thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy của các Khoa, các giáo viên; tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp Trường;

- Phối hợp với các khoa và các phòng chức năng giám sát việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập, thi.  Định kì đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh; tổ chức quản lí kết quả học tập theo quy định. Quản lí cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ và lưu trữ hồ sơ điểm của học sinh.

- Chủ trì tham mưu các hội nghị, hội thảo bàn về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập trong trường; tổ chức đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của cán bộ, giáo viên các Phòng, Khoa; xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, quy định, chính sách nội bộ về nghiên cứu khoa học; chuẩn bị nội dung và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học của trường; thường xuyên rút kinh nghiệm, đề xuất đổi mới công tác đào tạo và quản lí đào tạo không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học;

- Phối hợp với phòng TCHCQT xây dựng ngân sách và sử dụng kinh phí đào tạo trên cơ sở quy định chung. Theo dõi kế hoạch giảng dạy của giáo viên dạy vượt giờ, quy đổi giờ, biên soạn tài liệu giảng dạy...

 - Phối hợp với các Khoa, phòng có liên quan xây dựng phương hướng phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo;

- Phối hợp với các phòng chức năng, tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào học; tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên", kiểm tra sức khoẻ, làm thẻ cho học sinh, sinh viên; tổ chức thực hiện quản lý, giáo dục và rèn luyện học sinh, sinh viên. Phát động các phòng trào thi đua, quản lý việc học tập của học sinh đúng chương trình, theo quy chế hiện hành. 

-  Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức và thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên như học bổng, trợ cấp nghề, bảo hiểm, chính sách xã hội và các chế độ khác liên quan đến học sinh, sinh viên.

- Theo dõi và kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên theo học kỳ và môn học. Tổng hợp thi đua trình Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

-  Tổ chức và điều hành hoạt động của giáo viên chủ nhiệm. Thực hiện giáo dục học sinh, sinh viên qua việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; quản lý giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của nam học sinh, sinh viên; kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT đối với học sinh, sinh viên năm cuối.

- Xử lý các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường.

- Quản lí cơ sở vật chất được giao, quản lý cán bộ, giáo viên, viên chức của phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.