Các phòng, khoa, đơn vị

Phòng tổ chức, hành chính, quản trị


Chi tiết liên hệ: Tổ chức Hành chính Quản trị.   

Số 25 đường Thiên Đức, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh

Số Điện Thoại : 0241.3824119

 

STT

Thông tin hồ sơ

Chức vụ

01

Ông Nguyễn Tiến Cương

Trình độ: Trung cấp

Nguyên quán: Tiên Du, Bắc Ninh

Phó

Trưởng phòng

02

Bà Bùi Thanh Mai

Trình độ: Đại học

Nguyên quán: Quảng Xương, Thanh Hóa

Viên chức

03

Ông Nguyễn Trọng Minh

Trình độ: Đại học

Nguyên quán: Từ Sơn, Bắc Ninh

Viên chức

04

Bà Trần Thị Phương Thu

Trình độ: Đại học

Nguyên quán: Từ Sơn, Bắc Ninh

Viên chức

Kế toán

05

Bà Phan Thị Ngọc Bích

Trình độ: Trung cấp

Nguyên quán: Tiên Du, Bắc Ninh

Viên chức

văn thư – lưu trữ

06

Ông Trần Văn Nam

Trình độ: Sơ cấp

Nguyên quán: Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Lái xe

07

Ông Ngô Tạo Việt

Trình độ: Đại học

Nguyên quán: Từ Sơn, Bắc Ninh

Nhân viên kho âm nhanh, ánh sáng

08

Ông Vũ Trụ Tuyến

Trình độ: Trung cấp

Nguyên quán: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bảo vệ

09

Ông Nguyễn Văn Xuân

Trình độ: Trung cấp

Nguyên quán: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bảo vệ

 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường; tham mưu thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, quản lý tài chính, văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp, quản trị đời sống, thi đua khen thưởng theo đúng các quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ:  

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị thuộc Trường xây dựng dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; các dự án, đề án, chương trình phát triển của nhà trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tổng hợp:

+ Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả công tác quý, 6 tháng và năm của Trường trình Ban Giám hiệu phê duyệt, ban hành;

+ Giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Trường; báo cáo định kỳ và đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của Trường; tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Trường; ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Ban Giám hiệu;

+ Tham mưu giúp BGH công tác điều hành các hoạt động của Trường; điều hòa, tổ chức phối hợp công tác giữa các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường; thực hiện quy chế phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Sở;

          + Thực hiện nhiệm vụ là đầu mối cung cấp, tiếp nhận thông tin đối với cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức, cá nhân về các hoạt động liên quan đến nhà trường theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Trường;

            + Là đầu mối liên hệ, giao dịch với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Trường.

-  Tham mưu giúp Hiệu trưởng trình Giám đốc Sở quyết định ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh của Trưởng, Phó các phòng, khoa, đơn vị.

- Thực hiện nhiệm vụ về tổ chức bộ máy:

+  Chủ trì tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Trường, quy hoạch mạng lưới tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan trình Hiệu trưởng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường;

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Pháp luật về Cán bộ, công chức, viên chức; chính sách chế độ và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng phương án tổ chức của Trường; quy hoạch cán bộ quản lý các phòng, khoa, đơn vị  và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Chủ trì phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị giúp Hiệu trưởng quyết định ban hành quy chế làm việc của Trường; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Trường  xây dựng chế độ làm việc, quy chế làm việc.

- Thực hiện nhiệm vụ về quản lý biên chế:

+ Chủ trì phối hợp với các tổ chức liên quan, giúp Hiệu trưởng thẩm định cơ cấu viên chức, lao động hợp đồng chuyên môn, lao động hợp đồng 68, tổng hợp xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm của Trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Chủ trì phối hợp với các tổ chức liên quan, giúp Hiệu trưởng thẩm định khung biên chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên;

+ Giúp Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch biên chế, khung biên chế, của các đơn vị thuộc Trường.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý cán bộ, giáo viên, viên chức và lao động hợp đồng 68:

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện quy trình và lập tờ trình xin chủ trương, thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, kỷ luật và giải quyết các chế độ chính sách, phụ cấp chức vụ đối với các chức danh: Trưởng, Phó các phòng, khoa và tương đương thuộc Trường và các chức danh khác theo quy định của Pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

+ Tham mưu trình Hiệu trưởng quyết định tiếp nhận, điều động, phân công cán bộ, giáo viên, viên chức được cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng, điều động về Trường; điều động cán bộ, giáo viên, viên chức giữa các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường;

+ Tham mưu trình Hiệu trưởng quyết định nâng bậc lương thường xuyên (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung) đối với viên chức, giáo viên, nhân viên; cho cán bộ, giáo viên, viên chức hưởng các loại phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm và các loại phụ cấp đặc biệt khác theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện quy trình và thủ tục kỷ luật cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên thuộc đối tượng Trường quản lý (trừ các chức vụ do Giám đốc sở và Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm);

+ Chủ trì tham mưu trình Hiệu trưởng quyết định việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ hưu, cho thôi việc và giải quyết các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc Trường; Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý, sử dụng thẻ viên chức thuộc Trường, lập, quản lý hồ sơ của viên chức thuộc Trường theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu trình Hiệu trưởng quyết định ký kết hợp đồng lao động với những người làm công việc phục vụ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17.11.2000 của Chính phủ trên cơ sở chi tiêu do Giám đốc Sở phân bổ;

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, điều động và thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với viên chức, người lao động của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao và quy định hiện hành của nhà nước;

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định cho cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động thuộc Trường ra nước ngoài công tác, học tập, hợp tác lao động và việc riêng theo quy định của pháp luật; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quản lý hồ sơ của các đơn vị thuộc Trường theo quy định. Thống kê cán bộ, giáo viên, viên chức thuộc Trường quản lý.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch công tác tổ chức, cán bộ của Trường; thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ;

- Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ

+ Đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Trường;

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng phổ biến, hướng dẫn nội dung, biện pháp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho cán bộ, giáo viên, viên chức; thẩm tra, xác minh hồ sơ cán bộ thuộc diện Trường quản lý.

- Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng:

Chủ trì, tham mưu trình Hiệu trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Trường; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Phối hợp với các tổ chức và cơ quan liên quan giúp Hiệu trưởng đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho các nhà giáo, nghệ sỹ... thuộc quyền quản lý của Trường.

- Thực hiện nhiệm vụ hành chính, văn thư:

+ Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Trường và đơn vị thuộc Trường; bảo đảm việc ban hành các văn bản của Trường theo đúng thể thức và thủ tục quy định; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến và quản lý việc sử dụng con dấu của Trường; tổ chức in ấn, đánh máy tài liệu phục vụ công tác của Trường, quản lý công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu của Trường.

- Thực hiện nhiệm vụ quản trị:

          + Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của Trường, Ban Giám hiệu và công tác quản trị nội bộ; quản lý xe ô tô phục vụ công tác của Trường;

+ Tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Trường; thực hiện công việc lễ tân và chủ trì việc tiếp, tiễn các đoàn khách của Trường; tổ chức hậu cần phục vụ các đoàn công tác của Trường;

            + Chủ trì quản lý và thực hiện công tác bảo vệ phòng chống bão lụt, phòng, chống cháy, nổ, an toàn vệ sinh lao động tại Trường; công tác an ninh quốc phòng của Trường; đảm bảo an toàn, an ninh, cảnh quan môi trường nhà trường; đôn đốc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Trường; chăm sóc sức khỏe ban đầu của cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động nhà trường;

          + Giúp Hiệu trưởng quản lý kinh phí hoạt động và đảm bảo các điều kiện về tài chính cho các hoạt động của nhà trường; tham gia quản lý các công trình xây dựng cơ bản, dự án, công trình sửa chữa, cải tạo nhà trường.

          - Thực quản lý biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.