Các phòng, khoa, đơn vị

Khoa Nghiệp vụ Văn hóa Du lịch


 

Chi tiết liên hệ: Khoa Nghiệp vụ Văn hóa, Du lịch.   

Số 25 đường Thiên Đức, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh

Số Điện Thoại : 0241.3.824.119

 

 

TT

Thông tin hồ sơ

Chức vụ

01

Cô giáo Nguyễn Kim Anh

Trình độ: Đại học

Nguyên quán: Lương Tài, Bắc Ninh

Trưởng khoa

02

Cô giáo Tống Thị Thanh Xuân

Trình độ: Đại học Sư phạm NN

Nguyên quán: Lương Tài, Bắc Ninh

Giáo viên

03

Cô giáo Đào Thị Phương Chi

Trình độ: Đại học chuyên ngành Du lịch

Nguyên quán: Ân Thi, Hưng Yên

Giáo viên

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: 

Khoa Nghiệp vụ văn hóa du lich là một đơn vị chuyên môn có chức năng tổ chức, điều hành, thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập các môn học về lĩnh vực du lịch, văn hóa du lịch, tin học, ngoại ngữ và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức, điều hành và thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập các môn học do khoa quản lý và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

- Phân công giáo viên giảng dạy đúng chuyên ngành, theo dõi chất lượng và đánh giá chuyên môn; Quản lý giáo trình và giáo án giảng dạy của đội ngũ giáo viên. 

- Quản lý cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản thuộc khoa.

- Đề xuất mời giáo viên thỉnh giảng tham gia dạy các học phần thuộc các chuyên ngành do khoa quản lý; tổ chức thăm lớp dự giờ đánh giá năng lực trình độ của giáo viên và kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- Đánh giá chất lượng, ý thức tổ chức, danh hiệu thi đua của giáo viên, cán bộ, nhân viên trong khoa theo định kỳ.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác học sinh trong việc bố trí phòng học cho các lớp học, trong xếp loại rèn luyện và học tập của học sinh thuộc khoa quản lý.

- Đề xuất công tác giáo viên chủ nhiệm; quản lý, lưu trữ kết quả học tập rèn luyện của học sinh.

- Phối hợp với Phòng TCHCQT đưa đón và bố trí chỗ ăn, nghỉ cho giáo viên thỉnh giảng; tham mưu Hiệu trưởng trong hợp đồng và thanh lý hợp đồng đối với các giáo viên thỉnh giảng giảng dạy các lớp do khoa quản lý.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học khi được Hiệu trưởng phân công. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập, kiến tập.

- Tham mưu Hiệu trưởng trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên  môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với sử dụng.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác học sinh trong việc quản lý và điều hành các lớp liên kết; trong tổ chức kiến tập và thực tập cho học sinh, sinh viên thuộc khoa quản lý.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức các lớp bồi dưỡng về du lịch.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác học sinh trong công tác tuyển sinh.

- Tổ chức quản trị, quản lý trang thông tin điện tử và Thông tin công tác đào tạo văn hóa, nghệ thuật và du lịch của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng giao.