Các phòng, khoa, đơn vị

Khoa Âm nhạc


Chi tiết liên hệ: Khoa Âm nhạc.   

Số 25 đường Thiên Đức, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh

Số Điện Thoại : 0241.3.815.897

 

TT

Thông tin hồ sơ

Chức vụ

01

Cô giáo, NSƯT Đinh Thị Hồng

Trình độ: Cử nhân Âm nhạc

Nguyên quán: NaRì, Bắc Cạn

Trưởng khoa

02

Cô giáo Hà Thị Huyền

Trình độ: Cử nhân Âm nhạc

Nguyên quán: Lương Tài, Bắc Ninh

Phó Trưởng khoa

03

Thầy giáo Nguyễn Thanh Cảnh

Trình độ: TC cơ bản Nhạc viện Hà Nội

Nguyên quán: Từ Sơn, Bắc Ninh

Giáo viên

04

Cô giáo Hoàng Diệu Thúy

Trình độ: Cử nhân Âm nhạc

Nguyên quán: Hoàng Đồng, Lạng Sơn

Giáo viên

05

Thầy giáo Trần Đức Nam Phương

Trình độ: Cử nhân CĐ Âm nhạc

Nguyên quán: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Giáo viên

06

Cô giáo Đăng Hồng Hạnh

Trình độ: Cử nhân Âm nhạc

Nguyên quán: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Giáo viên

07

Thấy giáo Trần Đình Thắng

Trình độ: Cử nhân Âm nhạc

Nguyên quán: Gia Bình, Bắc Ninh

Giáo viên thỉnh giảng

08

Thấy giáo Nguyễn Văn Thanh

Trình độ: Cử nhân Âm nhạc

Nguyên quán: Quế Võ, Bắc Ninh

Giáo viên thỉnh giảng

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: 

Khoa Âm nhạc là một đơn vị chuyên môn có chức năng tổ chức, điều hành, thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập các môn học thanh nhạc, nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ nước ngoài, múa, sư phạm âm nhạc, sân khấu, phát hiện và đào tạo tài năng âm nhạc, múa... và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức, điều hành và thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập các môn học do khoa quản lý và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập;  phân công giáo viên giảng dạy đúng chuyên ngành phù hợp với khả năng, trình độ, theo dõi chất lượng và đánh giá chuyên môn của từng người; quản lý giáo trình và giáo án giảng dạy của đội ngũ giáo viên. 

- Quản lý cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản thuộc khoa.

- Đề xuất mời giáo viên thỉnh giảng tham gia dạy các học phần thuộc các chuyên ngành do khoa quản lý; tổ chức thăm lớp dự giờ đánh giá năng lực trình độ của giáo viên và kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- Đánh giá chất lượng, ý thức tổ chức, danh hiệu thi đua của giáo viên, cán bộ, nhân viên trong khoa theo định kỳ.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác học sinh trong việc bố trí phòng học cho các lớp học, trong xếp loại rèn luyện và học tập của học sinh thuộc khoa quản lý.

- Đề xuất công tác giáo viên chủ nhiệm; quản lý, lưu trữ kết quả học tập rèn luyện của học sinh.

- Phối hợp với Phòng TCHCQT đưa đón và bố trí chỗ ăn, nghỉ cho giáo viên thỉnh giảng; tham mưu Hiệu trưởng trong hợp đồng và thanh lý hợp đồng đối với các giáo viên thỉnh giảng giảng dạy các lớp do khoa quản lý.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học khi được Hiệu trưởng phân công. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập, kiến tập.

- Tham mưu Hiệu trưởng trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên  môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu thực nghiệm khoa học thuộc lĩnh vực Âm nhạc, Múa, phục vụ giảng dạy, học tập và nhu cầu xã hội; dàn dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật cả khối chuyên nghiệp và không chuyên; tổ chức thực tập cho học sinh sinh viên rèn luyện kỹ năng biểu diễn, thực tập giảng dạy tại các trường phổ thông; phục vụ hoạt động chính trị thông qua hình thức biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác học sinh trong việc quản lý và điều hành các lớp liên kết; trong tổ chức kiến tập và thực tập cho học sinh, sinh viên thuộc khoa quản lý.

- Xây dựng kế hoạch tìm kiếm tài năng và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tài năng và phục vụ nhu cầu xã hội về lĩnh vực Âm nhạc, Múa, sân khấu; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ theo chuyên đề về các môn học do khoa quản lý;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác học sinh trong công tác tuyển sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng giao.