Ban giám hiệu


1.HIỆU TRƯỞNG:

Hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Văn Cương

Họ và tên: NGUYỄN VĂN CƯƠNG

Bí danh: Không

Sinh năm 1974

Ngạch công chức: Chuyên viên chính.    

Mã ngạch: 01.002.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Đại học Thể dục Thể thao,

+ Đại học Văn hóa.

Học vị: Thạc sỹ Giáo dục học.

Trình độ LLCT-HC: Cao cấp,

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh Trung cấp 1,

Trình độ Tin học: B

QLNN: Chuyên viên chính.

Đảng viên Đảng CSVN.

2. CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG.

- Họ và tên: NGUYỄN MẠNH TIẾN

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH TIẾN

Bí danh: Không

Sinh năm: 1979

Ngạch công chức, viên chức: Chuyên viên

Mã ngạch: 01.003

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân khoa học Du lịch (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Trình độ LLCT - HC: Trung cấp

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh C

Trình độ Tin học: B

QLNN: Chuyên viên

Đảng viên Đảng CSVN

- Họ và tên: NGUYỄN THÚY HƯỜNG

Họ và tên: NGUYỄN THÚY HƯỜNG

Bí danh: Không

Sinh năm: 1967

Ngạch công chức, viên chức: Viên chức

Mã ngạch: 15.113

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân khoa học Quản lý (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Trình độ LLCT - HC: Trung cấp

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

Trình độ Tin học: B

QLNN: Chuyên viên

Đảng viên Đảng CSVN

3. HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ.

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÊU  

Bí danh: Không

Sinh năm 1949

Ngạch công chức: Chuyên viên chính.    

Mã ngạch: 01.002.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Đại học Mỹ thuật.

Học vị: Cử nhân

Trình độ LLCT-HC: Cao cấp,

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

Trình độ Tin học: A

QLNN: Chuyên viên chính.

Đảng viên Đảng CSVN.

Giữ chức vụ Hiệu trưởng: từ năm 1998 đến 2009.

- Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG TĨNH   

Bí danh: Không

Sinh năm 1952

Ngạch công chức: Giáo viên Trung học Cao cấp.    

Mã ngạch: 15.112.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Đại học Âm nhạc,

+ Đại học Văn hóa.

Học vị: Cử nhân

Trình độ LLCT-HC: Trung cấp,

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

Trình độ Tin học: A

QLNN: Chuyên viên.

Đảng viên Đảng CSVN.

Giữ chức vụ Hiệu trưởng: từ năm 2010 đến 2012.

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN CƯƠNG   

Bí danh: Không

Sinh năm 1974

Ngạch công chức: Chuyên viên chính.    

Mã ngạch: 01.002.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Đại học Thể dục Thể thao,

+ Đại học Văn hóa.

Học vị: Thạc sỹ Giáo dục học.

Trình độ LLCT-HC: Cao cấp,

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh Trung cấp 1,

Trình độ Tin học: B

QLNN: Chuyên viên chính.

Đảng viên Đảng CSVN.

Giữ chức vụ Hiệu trưởng: từ 01/01/2013 đến nay.