Đào tạo

Chiến lược phát triển


I. QUAN ĐIỂM

Nhằm đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong giai đoạn mới, sự nghiệp đào tạo văn hoá nghệ thuật cần phải đổi mới một cách mạnh mẽ. Trước hết là đổi mới về nhận thức: Đào tạo nghệ thuật là đào tạo tài năng chứ không phải đơn thuần là phổ cập kiến thức. Gắn kết chặt chẽ việc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo văn hoá nghệ thuật với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, và nhu cầu về nhân tài phục vụ cho tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cho đất nước nói chung; hiện đại hoá đào tạo văn hoá nghệ thuật trên cơ sở kế thừa những thành quả giáo dục-đào tạo của tỉnh, phát huy bản sắc văn hoá Bắc Ninh –  Kinh Bắc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, nhằm  tạo ra đội ngũ nhân lực văn hoá nghệ thuật có trình độ cao chuẩn về trình độ, đồng bộ về cơ cấu, vững vàng về tư tưởng chính trị, tinh thông về nghề nghiệp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển, để văn hoá thực sự vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo văn hoá nghệ thuật là trách nhiệm của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Nhà nước tăng cường đầu tư cho đào tạo văn hoá nghệ thuật, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội cùng tham gia phát triển sự nghiệp đào tạo văn hoá nghệ thuật.

- Đổi mới về tư duy đào tạo văn hoá nghệ thuật, tạo bước chuyển biến cơ bản mang tính đột phá theo hướng phát triển, nhanh chóng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, nâng cao trình độ thẩm mỹ và nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển nhanh và toàn diện của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

- Đổi mới về cơ chế quản lý đào tạo văn hoá nghệ thuật, hợp lý và hiệu quả giữa việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tính minh bạch của trường.

- Phát huy tính tích cực, chủ động của nhà trường trong công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo văn hoá nghệ thuật mà nòng cốt là đội ngũ  giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục-đào tạo cùng sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn xã hội.

- Chất lượng là yêu cầu quan trọng, đặc biệt đối với giáo dục đào tạo thì là một vấn đề trọng điểm, số một. Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX đã đề ra mục tiêu trọng tâm đối với giáo dục đào tạo là: tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện trong phát triển giáo dục, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy và học... mở rộng quy mô và làm chuyển biến rõ nét cả về chất lượng và hiệu quả giáo dục-đào tạo... vì vậy chúng ta đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo văn hoá nghệ thuật phải đảm bảo tính thực tiễn, hiệu quả và đồng bộ; phải lựa chọn những khâu đột phá, nhóm ngành ưu tiên và cơ sở trọng điểm để tập trung nguồn lực tạo bước chuyển biến rõ rệt. Việc mở rộng quy mô phải đi đôi với đảm bảo chất lượng; bám sát nhu cầu xã hội; tiến hành đổi mới từ nhận thức, mục tiêu, quy trình, nội dung đến phương pháp dạy và học, liên thông giữa các ngành, các hình thức, trình độ đào tạo.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Đổi mới cơ bản và toàn diện trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch, tạo sự đột phát và chuyển biến cơ bản về chất lượng và quy mô đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá của Bắc Ninh, của sự nghiệp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

- Nâng cao năng lực đào tạo của trường Văn hóa nghệ thuật và Du lịch góp phần đưa sự nghiệp đào tạo Văn hoá nghệ thuật từng bước hội nhập và phát triển.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh trở thành một cơ sở đào tạo bảo đảm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp văn hóa của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và của đất nước nói chung trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng hiện nay.  

          - Hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên nhà trường đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị.

 - Đổi mới và hoàn thiện các chương trình đào tạo Văn hoá nghệ thuật trên nguyên tắc đảm bảo tính đặc thù, hài hoà giữa lý luận với thực tiễn, giữa lý thuyết với thực hành.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và đào tạo của trường đảm bảo hiện đại, đủ điều kiện giảng dạy và học tập trong môi trường đào tạo chuẩn, chất lượng cao.

       - Mở rộng quy mô đào tạo, đổi mới mục tiêu, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy.

       -  Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào công tác đào tạo.

       - Liên kết và hợp tác với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, gắn đào tạo với việc làm.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

- Xây dựng đội ngũ CBGV có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ sư phạm, có khả năng thị phạm, hướng dẫn học sinh thực hành, có kiến thức thực tiễn, yêu và say mê với nghề nghiệp, với nghệ thuật...; đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng, trình độ;

- Tích cực hơn nữa trong công tác đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy theo đặc thù của từng chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Tiếp tục cử giáo viên đi đào tạo thạc sĩ, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghiên cứu khoa học…, chỉ đạo việc biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các môn học nhằm đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn hiện nay;

-  Đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo về chuyên môn, về kiểm tra, thi cử; cải tiến công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch của các phòng, khoa. Tăng cường việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của các đơn vị và cá nhân, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản lý chỉ đạo trên mọi lĩnh vực công tác của nhà trường;

- Phát triển, mở rộng quy mô các ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo;

- Đổi mới công tác tuyển sinh các ngành năng khiếu nghệ thuật. Chủ động, sáng tạo trong việc tuyên truyền cho công tác tuyển sinh.

- Tăng cường và cải tiến công tác kiểm tra đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đồng thời  nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo;

- Tiếp tục xin kinh phí để đầu tư , nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo và các hoạt động chuyên môn của nhà trường theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, phù hợp với các chuyên ngành đào tạo và phù hợp với giai đoạn hiện nay;

          - Mở rộng liên kết đào tạo với các trường Đại học, đào tạo hệ Đại học theo hướng liên thông đặt địa điểm tại Bắc Ninh, đồng thời mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như hát dân ca Quan họ, Thanh nhạc, Nhạc cụ,  Vũ quốc tế, thiết kế đồ họa, thời trang, các lớp nghiệp vụ về Du lịch… cho các đối tượng ở Bắc Ninh cũng như  một số tỉnh khác có nhu cầu.

-  Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khoá; phát huy thế mạnh của Trung tâm thực hành biểu diễn, xưởng mỹ thuật thực hành để đảm bảo phương châm học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh phát huy được khả năng sáng tạo nghệ thuật của mình;

- Xin chuyển địa điểm mới hoặc xin quy hoạch và xây lại trường tại địa điểm cũ, đồng thời xây dựng đề án nâng cấp trường thành trường Cao đẳng Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch vào năm 2015.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình nội dung trong hoạt động chính trị, sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ hoạt động chính trị bằng nghề do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành chức năng của tỉnh Bắc Ninh giao cho theo kế hoạch.

 IV. GIẢI PHÁP        

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

- Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên trong trường học tập nghiêm túc các Chỉ thị của Đảng, các chính sách lớn của Nhà nước, nghe nói chuyện thời sự, hội thảo theo chuyên đề, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về truyền thống cách mạng… hoặc lồng ghép các nội dung trên trong các buổi triển khai kế hoạch đào tạo năm học như tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên, các ngày lễ lớn như 03/2, 26/3, 20/10, 20/11… sử dụng tốt hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin, panô, áp phích… và nhiều hình thức tuyên truyền khác để thu hút được mọi thành viên tham gia, tiết kiệm và hiệu quả;

- Sau mỗi học kỳ có kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên về phẩm chất, tư cách, đạo đức, lối sống… coi đó là một trong các tiêu chuẩn hàng đầu để xếp loại giáo viên;

- Xây dựng và thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế hoạt động của nhà trường. Củng cố các tổ chức quần chúng trong nhà trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công… Nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hoạt động của các đoàn thể;

- Duy trì và thực hiện tốt phong trào thi đua “Học thật tốt, dạy thật tốt, phục vụ thật tốt”. Thực hiện cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử” chống “bệnh thành tích”;

- Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi kịp thời những tiêu cực xảy ra trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cán bộ giáo viên đoàn kết, gắn bó, yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp đào tạo của nhà trường.

2. Đổi mới công tác tuyển sinh, tốt nghiệp, mở rộng, phát triển các ngành, nghề,  đa dạng hình thức đào tạo

- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền cho tuyển sinh;

- Tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng ở trình độ THPT, THCS nhằm tạo nguồn tuyển rộng rãi, từ đó có khả năng lựa chọn, bồi dưỡng người học có năng khiếu thực sự; Đổi mới phương thức thi tốt nghiệp;

- Mở rộng các ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội;

- Tăng cường liên kết đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng; Mở rộng các hình thức đào tạo theo hình thức xã hội hoá, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh có nhu cầu, nhằm tạo ra đối tượng trong đào tạo và cung cấp thêm nguồn lực văn hoá nghệ thuật ở địa phương.

3. Tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Khảo sát, tổng hợp tình hình và phân loại nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình và định hướng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ trong đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng;

- Tổ chức và phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ theo chức năng của từng đơn vị trong trường;

- Công khai hoá về quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên đến từng khoa và giáo viên;

- Xây dựng và hoàn chỉnh tiêu chuẩn giáo viên, định mức lao động, điều kiện lam việc, nghiên cứu khoa học...;

- Xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ cho công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng như: xây dựng thư viện có đầy đủ đầu sách, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo.

4. Đổi mới và tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ.

- Xây dựng được tiêu chí đánh giá, xếp loại; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên hàng năm;

- Phòng Đào tạo & Công tác học sinh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình là đơn vị chủ trì cùng với các khoa tiến hành việc kiểm tra, đánh giá, định kỳ báo cáo Hiệu trưởng. Các khoa phải tự kiểm tra, đánh giá, phân loại trong đơn vị mình để giúp việc kiểm tra, đánh giá được thường xuyên và đạt hiệu quả cao, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức trong đội ngũ giáo viên về công việc quan trọng này;

- Việc kiểm tra, đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ tiến hành theo kế hoạch hoặc đột xuất. Kết luận của việc kiểm tra phải khách quan, công bằng, công khai và dựa trên những cơ sở pháp lý khoa học vững;

- Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ, cần thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng hàng kỳ, hàng năm để khuyến khích, động viên kịp thời những giáo viên có nhiều thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học… Mặt khác cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm hoặc xử lý kỷ luật đối với những giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn nhiều lần hoặc ý thức tổ chức kỷ luật yếu làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của nhà trường, làm giảm uy tín và niềm tin của học sinh.

5. Trang bị đầy đủ và tăng cường sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp dạy học.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, đổi mới trang thiết bị dạy học, đề xuất với lãnh đạo cấp kinh phí, đáp ứng yêu cầu thực hiện kế hoạch;

- Bảo quản, khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện đại; xây dựng được quy định sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, máy móc kỹ thuật; yêu cầu giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm túc. Bên cạnh đó, phải có biện pháp để khuyến khích giáo viên sử dụng các trang thiết bị hiện đại vào các giờ lên lớp, coi đây là một tiêu chí đánh giá giáo viên;

- Tổ chức tập huấn phương pháp sử dụng phương tiện tập huấn hiện đại cho giáo viên. Bên cạnh đó các bộ môn, các khoa cần có những buổi trao đổi, rút kinh nghiệm trong việc sử dụng các trang thiết bị dạy học hiện đại.

6. Công tác xã hội hoá giáo dục.

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục học sinh, định kỳ liên hệ với gia đình học sinh về kết quả hoạt động, rèn luyện của học sinh;

- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn TNCSHCM và các tổ chức đoàn thể khác cùng tham gia hoạt động giáo dục nhằm quản lý giáo dục, cán bộ, viên chức và đoàn viên thanh niên trong nhà trường;

- Phối hợp với các phòng VHTT, TTVHTT, các  huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn trong tỉnh để tuyên truyền cho công tác tuyển sinh của nhà trường;

- Tham gia các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và một số địa phương trong và ngoài tỉnh. Đó là một biện pháp tiếp cận với môi trường xã hội, giúp học sinh áp dụng kiến thức tiếp thu trên lớp với thực hành;

- Thu hút các nguồn lực đầu tư cho công tác giao dục, đào tạo của nhà trường

7. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng trong trường học;

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cán bộ, xây dựng chương trình công tác hàng tháng, năm, có những Nghị quyết về các công việc, nhiệm vụ cụ thể nhằm chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ các năm học;

- Tạo mọi điều kiện hiện có để Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công và các tổ chức trong nhà trường phát huy hết khả năng của mình, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo.